Oficiálne stanovisko k projektu MOVIR

Kolégium dekana sa dňa 11.10.2021 uznieslo a odsúhlasilo nasledujúce stanovisko:

Cieľom projektu je vedecký výskum, ktorý je poslaním a neoddeliteľnou súčasťou činnosti výskumných univerzít. Projekt má výskumný charakter a je zameraný na integráciu senzorov, komunikačných a navigačných systémov, s ktorými má LF TUKE dlhodobé skúsenosti.

Zámerom projektu je výskum inovatívnych možností využitia senzorov pre potreby ochrany objektov a vybraných chránených priestorov. Výsledky výskumu môžu byť využité aj pre potreby ochrany izolovaných skupín obyvateľov pred šírením vírusových ochorení. Ide o získavanie nových poznatkov z oblasti integrácie senzorov, komunikačných a napájacích systémov.

Predmetom projektu nie je žiadny chemický, ani biologický výskum a ani segregácia obyvateľstva na základe toho či sú, alebo nie sú zaočkovaní. Z pohľadu technických a funkčných vlastností nebude systém schopný rozpoznať zaočkovanie, zdravotný stav, ani fyziologické parametre ľudského organizmu.

Technická univerzita v Košiciach, ako hlavný riešiteľ výskumného projektu sa dištancuje od šírenia poplašných správ a v plnej miere podporuje stanovisko Ministerstva obrany SR v jej snahách o elimináciu polarizácie spoločnosti spôsobenou šírením nepravdivých informácií a poplašných správ.

Projekt je koncipovaný tak, aby jeho výsledky pomohli v budúcnosti pri karanténnych opatreniach zmierniť psychologický dopad na ľudí, ktorí karanténu musia podstúpiť.